VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2019 – 2021 STICHTING VRIENDEN VAN VPTZ EN JULIA JAN WOUTERS HOSPICE

1.  Doelstelling en actueel beleid van de vriendenstichting 
Volgens artikel 2 van de statuten luidt de doelstelling als volgt:·        
- Het  genereren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de terminale zorg en vrijwilligers in het werkgebied van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Julia Jan Wouters.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Het actuele beleid van de stichting is: de werkzaamheden van de vriendenstichting zijn gericht op het verhogen van de beschikbare middelen om in de toekomst de continuïteit van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Julia Jan Wouters te bevorderen. Laatstgenoemde stichting exploiteert onder meer de hospice-activiteiten in Heerenveen in het pand aan de K.R. Poststraat 3, dat in 2006 in gebruik is genomen. De vriendenstichting faciliteert ook de terminale zorg die door de VPTZ wordt geleverd in thuissituaties in de gemeente Heerenveen en  Weststellingwerf en omgeving.

2.  Activiteiten van de vriendenstichting
De vriendenstichting verricht activiteiten met als doel het verhogen van de inkomsten voor de VPTZ Julia Jan Wouters o.a. door middel van het werven van donateurs. Ook zet de vriendenstichting zich in om de naamsbekendheid van de VPTZ  te vergroten.

Naast deze activiteiten  ondersteunt de vriendenstichting de vrijwillige en professionele medewerkers door middel van kleine attenties  en door aanschaf van middelen die het werken respectievelijk het verblijf in het hospice voor medewerkers en gasten aangenamer maken.

Het bestuur vergadert twee of drie keer per jaar en komt, indien nodig, vaker bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt de actuele gang van zaken in het hospice en in de thuiszorg besproken en toegelicht door een van de coördinatoren. Wensen komen aan de orde voor financiële ondersteuning voor hulpmiddelen, onderhoud, vervanging van inventaris, scholing en andere noodzakelijke uitgaven die niet op een andere manier gefinancierd worden.
Ook  toekomstige acties en agendapunten voor de gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters komen ter tafel.

3.  Beheer van de middelen
De beschikbare middelen worden beheerd door de penningmeester. Er worden geen middelen belegd in aandelen en/of obligaties. De penningmeester legt jaarlijks in het bestuur verantwoording af aan de hand van het financiële verslag van het voorgaande boekjaar.

4.  Besteding van de middelen
Op basis van verzoeken vanuit het hospice of het bestuur van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters worden middelen beschikbaar gesteld, nadat in de vergadering van de vriendenstichting hierover een positief besluit is genomen.

5.  Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. De Stichting Vrienden van VPTZ en Julia Jan Wouters Hospice heeft geen winstoogmerk.

Diverse verslagen
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl